ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลังจากได้มีการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2531 จำนวน  2 สาขาวิชาคือ เกษตรศาสตร์ 40 คนและ วิศวกรรมศาสตร์ 30 คน รวม 70 คน โดยฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2533 ได้ย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พุทธศักราช 2534  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 35 คน ซึ่งผู้ชนะเลิศคือ ผลงานของ นายสันติ บุสทิพย์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ชนะการประกวดนั้น กรรมการพิจารณาเห็นว่าสามารถสื่อถึงภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน  ดังนั้น หลังจากการตัดสินผลการประกวดแล้ว มีการแก้ไขแบบตราสัญลักษณ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้รับคำแนะนำจาก รศ.ธิติ เฮงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น และด้านล่างของฐานมี คำว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว 3 เส้น หมายถึง  แม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ำที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบ หมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบัน  สำหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย   สีน้ำเงินเป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้น  หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง  สีประจำมหาวิทยาลัย