กำเนิดคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์มีฐานะเป็นองค์กรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช2552 ได้นําเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2553) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่  5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ในการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชนเมื่อวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2553 จากการประชุมร่วมกับผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 37 แห่ง ที่มีความพร้อมในการ ร่วมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน มีแผนการส่งนักศึกษาเข้าเรียนเพื่อเป็นพยาบาลของชุมชน ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556  จำนวน 139 คน ดังนี้  พุทธศักราช 2553 จำนวน 19 คน พุทธศักราช 2554 จํานวน 50 คน พุทธศักราช 2555 จำนวน 36 คน และพุทธศักราช 2556 จำนวน 34 คน สีประจําคณะคือ “สีชมพู” ดอกไม้ประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”