แหล่งการเรียนรู้แห่งปัญญา : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปลี่ยนมาจากงานห้องสมุดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพร้อมกับวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวคือ เมื่อมีการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2530 (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชกฤษจานุเบกษาเล่ม 104 ตอนที่ 183 วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2530 ฉบับพิเศษหน้า 25-27)

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขณะนั้น งานห้องสมุดของวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนั้นไม่มีสถานที่สำหรับจัดเป็นห้องสมุด ทางวิทยาลัย ฯ จึงฝากหนังสือให้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการ  จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2531 จึงสามารถเปิดบริการ ที่สำนักงานวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 เปิดให้บริการแก่นักศึกษา สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2533 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.2533  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่107 ตอนที่ 131 หน้า  60 – 88)  จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทําการมาเปิดให้บริการ ณ พื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ่มแรกงานห้องสมุดสังกัดอยู่ในสํานักงานเลขานุการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปัจจุบันคืออาคารปฏิบัติการคณะบริหารศาสตร์ ) และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 (หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 207 หน้า 1149 – 1150 ) งานห้องสมุดจึงได้ยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ มีการบริหารจัดการเทียบเท่าคณะโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด

อาคารอเนกประสงค์ที่ตั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพจาก ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2536  สํานักวิทยบริการได้ย้ายที่ทําการมายังอาคารหลังใหม่  ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนนักศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอาคารคับแคบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโดยใช้ชื่อว่า  อาคาร

สํานักวิทยบริการ (ปัจจุบันคืออาคารปฏิบัติการของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  รวมงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,200,000 บาท

อาคารสำนักวิทยบริการ ภาพจาก ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2540  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารข้อมูลท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การลงทุน และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป  โดยใช้ชื่อว่า อาคารขอมูลท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และเป็นประตูที่จะก้าวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีน อาคารข้อมูลท้องถิ่นจึงมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอยและสนองตอบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศทางด้านการศึกษา และด้านวิชาการ งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินจํานวน 40,000,000 บาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ปลายปี พ.ศ. 2543

อาคารข้อมูลท้องถิ่น ภาพจาก ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ. 2544  สํานักวิทยบริการได้ย้ายที่ทําการมายังอาคารข้อมูลท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2544  โดยมีสํานักงานเลขานุการ และฝ่ายหอสมุด  ในขณะที่ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ยังคงทําการอยู่ที่อาคารสํานักวิทยบริการ

ปี พ.ศ 2547  สํานักวิทยบริการ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารบริการสารสนเทศ  สมจิตต์ ยอดเศรณี ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ เพื่อรองรับและขยายการให้บริการห้องสมุดที่ทันสมัยแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ  งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน ทั้งสิ้น 56,746,355.- บาท (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  ในส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการดำเนินการเนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 (ระเบียบวาระที่ 4.5) และครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2544 (ระเบียบวาระที่ 3.1)

อาคารสารสนเทศ  สมจิตต์ ยอดเศรณี ภาพจาก ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ 2549 สํานักวิทยบริการ ได้ปรับปรุงการให้บริการภายในสํานักวิทยบริการ  โดยได้เปิดทําการอยู่ 2 อาคาร คือ อาคารข้อมูลท้องถิ่น และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี จนถึงปัจจุบัน

อาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี ภาพจาก ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ทำงานร่วมกัน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีภารกิจหลักด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้
1.บริการทรัพยากรสารสนเทศ
2.พื้นที่การค้นค้า และการเรียนรู้
3.บริการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4.ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภาพ : งานจดหมายเหตุ 9 เมษายน 2564

ภาพ : งานจดหมายเหตุ 9 เมษายน 2564