หนองตาหมุน

หนองน้ำนี้เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก ซึ่งต่อมาได้มีการขุดลอกเสริมทำนบดินโดยรอบ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะสำหรับเลี้ยงปลา

ในปัจจุบัน (2530) หนองน้ำนี้มีพื้นที่กักเก็บประมาณ 10 ไร่ ในอนาคตอาจปรับปรุงให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อกิจกรรมด้านการประมง และเสริมสร้างความงามของทัศนียภาพในบริเวณได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2530).  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานการสำรวจสภาพพื้นที่ด้านวิศวกรรม, หน้า 15