แรกเริ่มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกษตรอุตสาหกรรม 23 กรกฎาคม 2541

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2530 โดยมีฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พุทธศักราช 2533 รัฐบาลได้ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 พร้อมกันนั้น  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร เป็นคณบดีคนแรก (พุทธศักราช 2533-2540)

21 มกราคม 2540

ด้านการเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2531 ในสาขาวิชาเกษตร (ในฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี) โดยรับนักศึกษาในปีแรก จำนวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ได้ขยายการเรียนการสอนออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน และภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน

26 พฤศจิกายน 2540