คำประกาศสดุดีผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุนีย์ ตริยางกรูศรี

คำประกาศสดุดีผู้ทรงคุณวุฒิ	
นางสุนีย์ ตริยางกรูศรี
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหารในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2547

 

แหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหสาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2547