พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา และพิธีเปิดอาคารเทพรัตน์คุรุปการ

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา และพิธีเปิดอาคารเทพรัตน์คุรุปการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ณ ภูผาเจีย และ โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร