คำประกาศสดุดีผู้ทรงคุณวุฒิ นายบำเพ็ญ ณ อุบล

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2547

แหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2547