ก้าวแรกของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นที่เกิดจากการที่ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับสูงมีจำนวนน้อย ทำให้เกิดความยากจนและความล้าหลังทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง  การบริการและการพัฒนา การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกเน้นไปที่การผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชะลอการผลิตบัณฑิตทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำให้เอกสารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดขอบเขตภาระงานของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมไว้ว่า “สถาบันภาษาและวัฒนธรรมมีภาระหน้าที่ในด้านบริการการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาคณะต่าง ๆ  โดยไม่ผลิตบัณฑิตในสาขาของตนเอง และมีหน้าที่ในการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาคารสถาบันภาษาฯ มิถุนายน 2536 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
21 ตุลาคม 2537 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งเตรียมเพื่อเปิดสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2536 และ 2537 ตามลำดับ ในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 มกราคม 2540 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ทั้งนี้ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 ได้แบ่งส่วนราชการภายในสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ดังนี้

                                        1.สำนักงานเลขานุการ

                                        2.ภาคงานสอนวิชาภาษา

                                        3.ภาคงานสอนวิชามนุษยศาสตร์

                                        4.ภาคงานสอนวิชาสังคมศาสตร์

15 มกราคม 2540 ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

แรกตั้งคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แรกเริ่มเมื่อพุทธศักราช 2531 เปิดร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมใน ภาควิชาพื้นฐาน เพื่อให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในนามภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533  ภาควิชาพื้นฐาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 29 มีนาคม 2543

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2534 ตาม พระราชกฤษฎีกา   จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2534 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2534 เป็นสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2544

ภาระงานหลักในระยะแรก จากช่วงปีการศึกษา 2534-2535 ได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาคณะอื่น จนถึงปีการศึกษา 2536 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์  ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นสาขาแรก ติดตามด้วยสาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2538 สาขาชาฟิสิกส์ ในปีการศึกษา 2539 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในปีการศึกษา 2540 ในปีการศึกษา 2541 ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปิดหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2545) รวมเป็น 5 หลักสูตร

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 4 ธันวาคม 2545

ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตรแบ่งเป็น หลักสูตรปริญญาตรี 11 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตรนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในแถบจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร และร้อยเอ็ด นับว่าคณะวิทยาศาสตร์   มีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดําเนินภารกิจด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสมบูรณ์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ภาพ : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 มีนาคม 2543

แรกเริ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์

25 พฤศจิกายน 2539

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2531

11 มิถุนายน 2539

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 ได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.อุทิศ หิมะคุณ เป็นคณบดีคนแรก (พุทธศักราช 2533-2537)

ศาลากลางน้ำ 18 มิถุนายน 2540
12 มิถุนายน 2540

แรกเริ่มคณะเกษตรศาสตร์

เกษตรอุตสาหกรรม 23 กรกฎาคม 2541

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2530 โดยมีฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พุทธศักราช 2533 รัฐบาลได้ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 พร้อมกันนั้น  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร เป็นคณบดีคนแรก (พุทธศักราช 2533-2540)

21 มกราคม 2540

ด้านการเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2531 ในสาขาวิชาเกษตร (ในฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี) โดยรับนักศึกษาในปีแรก จำนวน 38 คน และหลังจากการยกฐานะให้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ได้ขยายการเรียนการสอนออกเป็น 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน และภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยรับนักศึกษาทั้งสิ้นปีละ 80 คน

26 พฤศจิกายน 2540