รางวัลรัตโนบล

รางวัลรัตโนบล เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของผู้ประกอบคุณงามความดีแก่มหาวิทยาลัย สังคมจนเป็นที่ประจักษ์

รัตโนบล มาจากราชทินนามของอริยสงฆ์ที่ได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ ได้แก่ พระครูวิโรจน์รัตโนบล หรือหลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบล หรือหลวงปู่ รอด (บุญรอด สมจิตต์)ผู้เคร่งครัดด้านสมถวิลวิปัสสนากรรมฐาน เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนปฏิปทาและจริยาสมบัติและทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่ง มีเมตตาจิตสูง มีวิริยะอุตสาหะ และมีขันติธรรมอย่างแรงกล้า มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความสุขุมคัมภีรภาพมาก เป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาต่อชนทุกชั้นไม่ว่ายากดีมีจน มีปกติโอภาปราศรัยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ผู้มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดท่านทุกคนรู้จักเคารพและมีศรัทธาเลื่อมใสอิ่มเอิบในท่านโดยไม่มีวันจืดจาง

ท่านสอนคนให้เป็นคนดีและสร้างสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี ท่านมองทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีเสมอ การกระทและคพูดของท่านจะเป็นไปเพื่อความดี และมีคว่าดีติดคพูดของท่านอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งประชาชนทั้งหลายได้ร้องเรียกท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกว่า “ท่านพระครูดีโลด”

พระราชรัตโนบล (พิมพ์ นารโท) นามสกุล ตลอดพงษ์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นที่ พระราชรัตโนบล พระมหาเถระที่มีเมตตาธรรมสูงมาก และเด็ดขาด เป็นผู้ที่เคารพความยุติธรรม ความถูกต้องเป็นที่สุด เป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้ดี ทั้งทางโลก และทางธรรม เกียรติประวัติของท่านจึงโดด เด่นไปในทางการเผยแพร่อบรมเทศนาสั่งสอนรวมถึงการสอนหนังสือ การจัดการศึกษา และการบริหารคณะสงฆ์ ด้านการสอนและการจัดการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมหลายสำนักเรียน เป็นครูใหญ่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดมณีวนาราม เป็นรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี – สนับสนุน ส่งเสริมให้วัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ให้เปิดทำการสอน พระปริยัติธรรม และโรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย์เพื่อให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร และเยาวชนของชาติอีกด้วย – ท่านยึดธรรมะประจำใจว่า “งานในหน้าที่เผยแผ่คือ งานเทศนาสั่งสอน เป็นธรรมทูต นำธรรมะให้เข้าถึงประชาชน หรือนำประชาชนให้เข้าถึงธรรมะ” ท่านได้เผยแผ่เทศนา สั่งสอนพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด ด้านการปกครอง พระราชรัตโนบล เป็นพระนักปกครอง โดยใช้พระคุณเป็นหลัก

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้นำชื่อมาจาก สร้อยราชทินนาม “รัตโนบล” เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของผู้ที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การยกย่อง ดังเช่น พระอริยสงฆ์ชาวอุบลราชธานีทั้งสองรูปที่กระทำความดี เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

ข้อมูลโดย

ภูษณิศา นวลสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562. รางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี