ผู้บริหารยุคก่อตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2531 สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ แม้จะไม่ได้เท่าที่เสนอขอจัดสรร ทําให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดังที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2530 ให้มีวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ ดังนี้ คือ

1. สํานักงานเลขานุการ

2. ภาควิชาเกษตรศาสตร์

3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4. ภาควิชาพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ สุริยจันทราทอง เป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาพื้นฐาน อาจารย์ชัยศิลป์ ชินพรเจริญพงศ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และนายสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์ ตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ สุริยจันทราทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสพงศ์

วิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มดําเนินงานตามวัตถุประสงค์นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก 67 คน แบ่งเป็น นักศึกษาเกษตรศาสตร์ 38 คน และนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลอีก 29 คน  โดยนักศึกษารุ่นที่ 1 นี้ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนเมื่อนักศึกษารุ่นนี้จะขึ้นชั้นเรียนปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2533

อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ประวัติการสร้างสานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.(2537). น.17