Loading

จิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง

การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังในหอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวเชิงพุทธปรัชญา ฝีมือการเขียนของช่างสมัย

อ่านต่อ...

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การศึกษาผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ได้แก่ ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ผ

อ่านต่อ...

สภาพปัจจุบัน และปัญหา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน

การสำรวจข้อมูล สถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสาน การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสานในด้านต่าง ๆ เช่น องค์คว

อ่านต่อ...

ผ้าทอผู้ไทย

การศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวผู้ไทย ภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทย ว่าด้วยเรื่องการย้อมสีผ้าด้วยเปลือกไม้ การย้อมคราม ลวดลายผ้าทอ โดย ประทับใจ สิกขา

อ่านต่อ...

การออกแบบและพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

การพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดย การศึกษาเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลายผ้า โดย ศักดิ์ชาย สิกขา

อ่านต่อ...

หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง

การรวบรวมเรื่องราวความงามด้านสุนทรียศาสตร์ของหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ทั้งความงามด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่

อ่านต่อ...

ไม้แกะสลัก สองฝั่งโขง ไทย-ลาว

การรวบรวมงานศิลปะที่เกิดจากการแกะสลักไม้ที่มีการสร้างสรรค์รูปแบบรูปลักษณ์จนเกิดเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของลุ่มน้ำโขง อยู่ในรูปแบบของงานที่ใช้ตกแต่งอาคารส

อ่านต่อ...