Loading

ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี

อารยธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลในแถบจังหวัดอุบลราชธานี 2 ช่วง คือสมัยก่อนเมืองพระนคร และสมัยเมืองพระนคร โดยมีหลักฐานสำคัญคือ แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่กระจายตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีโบราณวัตถุหลายชิ้นถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่วัดสุปัฏนารามวรวิหารและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

เรื่องราวความรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรโบราณถูกรวบรวมและเรียบเรียงไว้ในหนังสือ “ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี” โดย รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม อาจารย์ประจำสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะ หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2563

ร่องรอยอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี
Download Fulltext