Loading

กวยจั๊บอุบล

กวยจั๊บ อาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนำมาเผยแพร่ มีการผลิตและบริโภคจนกลายเป็นอาหารพื้นถิ่นที่นิยมและเป็นของฝากที่ม

อ่านต่อ...

กัณฑ์หลอน บุญผะเหวด

กัณฑ์หลอน หรือกัณฑ์จอบในงานบุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติตามประเพณีฮีตสิบสองของคนอีสาน การแสดงออกถึงการบริจาคทาน ความเลื่อมใสศรัทธา และความสามัคคีของคนในชุมช

อ่านต่อ...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง

งานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์ อำเภอศรีเ

อ่านต่อ...

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวิจัยโดย รองศาสตรจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา และคณะ บทคัดย่อ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Dev

อ่านต่อ...

ก่องข้าว กระติบข้าว

ภาชนะที่จักสานด้วยไม้ไผ่ ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว เครื่องใช้ที่คนอีสานทุกครัวเรือนต้องมี ความเหมือนและความแตกต่างของก่องข้าวและกระติบข้า

อ่านต่อ...