Loading
วัดสุภรัตนาราม วารินชำราบ

โบสถ์งาม ณ วัดสุภรัตนาราม บ้านหวาง

วัดสุภรัตนาราม หรือวัดบ้านหวาง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีในสังกัดธรรยุติกนิกายของอุบลราชธานี ภายในวัดมีอุโบสถที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลต้นแบบมาจากอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุโบสถขนาดกะทัดรัดที่มีรูปแบบสัญลักษณ์ของธรรมยุติกนิกายปรากฏอยู่อย่างชัดเจน สันนิษฐานว่าเป็นผลงานการสร้างของช่างพื้นถิ่นและชาวญวนที่ถนัดงานปูนปั้น สร้างขึ้นในยุคที่ 2 ของการขยายตัวของพุทธศาสนาธรรมยุตินิกายในอุบลราชธานีและภาคอีสาน หรือราวสมัยรัชกาลที่ 6-8 (พ.ศ.2453–2480) โดยขณะนั้นมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) เป็นผู้นําพระธรรมยุติกนิกายในอีสาน

อ่านต่อ…