งานวิจัย

การศึกษาปัญหา การออกแบบ และ การปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวล สำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (กรณีศึกษา เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี)

Pages

Subscribe to RSS - งานวิจัย