วิทยานิพนธ์

ประสิทธิผลของนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

การประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย ข้อตกลง และแนวทางความร่วมมือของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววงกลมเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ภายใต้กระแสภูมิภาคนิยมและโลกาภิวัฒน์

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้กำกับการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - วิทยานิพนธ์