ประสิทธิภาพในการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลไปปฏิบัติศึกษากรณีเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Titleประสิทธิภาพในการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลไปปฏิบัติศึกษากรณีเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsวัชรียา ยุหลงทวีวัฒน์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ว387ป
Keywordsการวางแผนพัฒนาระดับตำบล--อุบลราชธานี, เทศบาลเมืองเดชอุดม, เทศบาลเมืองเดชอุดม (อุบลราชธานี)--การบริหาร
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยในการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปปฏิบัติ (2) ศึกษาประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปปฏิบัติ และ (3) ศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลในการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปสู่การปฏิบัติ
โดยเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม 2 ชุด จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 249 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ ความสัมพันธ์โดยใช้ Cho-square, fisher?s exact, Spearman Rank Correlation coefficient สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1)ปัจจัยในการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ทำงาน และปัจจัยในการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติด้านสมรรถนะของหน่วยงานที่นำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ ทรัพยากรในการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารและความชัดเจนของแผนพัฒนาสามปีมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลในการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปปฏิบัติ (rs=.495, rs=.414, rs=.395, rs=.287) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ
2)ประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่า การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น การกำจัดขยะ การก่อสร้างถนน ฯลฯ
3) ปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนของพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ แผนพัฒนาสามปีมีจำนวนแผนงาน/โครงการมากเกินไป การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติจริง ขณะที่คณะกรรมการชุมชนมีความคิดเห็นว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเน้นเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

Title Alternate The effectiveness of 3 years implementation plan for Detudom municipality, Ubon Ratchathani