คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Asc)]
2562
PDF icon Apinan_Sukbot.pdf (34.73 MB)
PDF icon Phontip_Wiwut.pdf (11 MB)
PDF icon Patcharee_Malila.pdf (91.64 MB)
PDF icon Kotchakorn_Siriphan.pdf (6.02 MB)
PDF icon Waranphat_Rattanakaroonjit.pdf (80.36 MB)
PDF icon Krisada_Nakphalad.pdf (57.44 MB)
PDF icon Krisada_Nakphalad.pdf (57.44 MB)
ไพลิน แนวจำปา. (2562). การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)
ไพลิน แนวจำปา. (2562). การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)
สุภารัตน์ สุขโท. (2562). การพัฒนาแบบประเมินการทำงานบริเวณมือโดยราสซ์โมเดล. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suparat_Sooktho.pdf (80.68 MB)
PDF icon Ekkapan_Inngarm.pdf (25.01 MB)
PDF icon Chewaphorn_Chaiyaphan.pdf (18.72 MB)
PDF icon Phattharawan_Chimchom.pdf (7.91 MB)
PDF icon Nunthaphan_Kanoksirirujisaya.pdf (11.31 MB)
PDF icon Pijittra_Pischuanchom.pdf (57.4 MB)
PDF icon Phontree_Wongprasan.pdf (25.38 MB)
PDF icon Theanchai_Sanwong.pdf (5.22 MB)
PDF icon Supannikar_Pakkethati.pdf (22.2 MB)
PDF icon Malee_Prajoubsuk.pdf (2.84 MB)
ประพัชรา พรนิคม. (2562). การใช้แบคเทอริโอเฟจร่วมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง Shigella dysenteriae. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praphatchara_Pornnikom.pdf (6.83 MB)
PDF icon Pianagsorn_Namsopa.pdf (7.97 MB)
PDF icon Suchawadee_Thongsawat.pdf (18.03 MB)
PDF icon Jutarat_Namwong.pdf (120.51 MB)
จิดาภา ล้อนันทกุล. (2562). "ชาวนาผู้กระทำการ" และการเปลี่ยนผ่านอีสานภายใต้เสรีนิยมใหม่. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jidapa_Lornunthakul.pdf (54.84 MB)
PDF icon Piyachat_Waewsri.pdf (49.06 MB)

Pages