ความเป็นไทยในรายการ The mask line Thai

Titleความเป็นไทยในรายการ The mask line Thai
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsหทัยชนก ศรีสุธรรม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberDS ห135ค 2563
Keywordsการใช้ภาษาไทย, รายการโทรทัศน์, วัฒนธรรมไทย
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอความเป็นไทยในรายการ The Mask Line Thai และบทบาทหน้าที่ของรายการ The Mask Line Thai ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีขอบเขตการวิจัยคือวีดีโอรายการ The Mask Line Thai ตอนที่ 1-20 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.05 น.ทางช่องเวิร์คพอยท์ (Workpoint) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561-7 มีนาคม 2562 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ เอกสาร วีดีโอรายการ The Mask Line Thai ตอนที่ 1-20 และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ผลการศึกษาการนำเสนอความเป็นไทยในรายการ The Mask Line Thai พบว่า รายการนี้มีการนำเสนอความเป็นไทย 2 รูปแบบ รูปแบบแรก การนำเสนอความเป็นไทยแบบไม่ผสมผสานเป็นการนำสิ่งที่สื่อถึงความเป็นไทยมาใช้ในรายการโดยไม่ได้ผสมผสานกับสิ่งอื่น ๆ และรูปแบบที่สอง การนำเสนอความเป็นไทยแบบผสมผสาน เป็นการนำเอาสิ่งที่สื่อถึงความเป็นไทยมาผสมผสานกันเองหรือการนำเอาสิ่งที่สื่อถึงความเป็นไทยมาผสมผสานกับสิ่งที่สื่อถึงความเป็นต่างประเทศ แต่ความเป็นไทยยังถูกชูให้โดดเด่นอยู่เสมอส่วนผลการศึกษาบทบาทหน้าที่ของรายการ The Mask Line Thai ในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่า รายการนี้มีบทบาทหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ในการสร้างความบันเทิง บทบาทหน้าที่ในการผลิตซ้ำและเผยแพร่ภาพแทนของความเป็นไทยสู่สาธารณะชน บทบาทหน้าที่ในการสร้างความทรงจำร่วมเกี่ยวกับความเป็นไทยให้แก่ผู้ชม และบทบาทหน้าที่ในการเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตใช้สร้างสรรค์รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้องซีซั่นอื่น ๆ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การนำเสนอความเป็นไทยทำให้รายการมีจุดเด่นและได้รับความนิยม อีกทั้งยังนำไปสู่การกำหนดเป็นแนวคิดของรายการในฤดูกาลต่อ ๆ มา นอกจากนี้การนำความเป็นไทยมาผลิตซ้ำในรายการยังสะท้อนให้เห็นการแปลงวัฒนธรรมเป็นสินค้า ตามแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รสนิยมของผู้บริโภคในยุคโลกาภิวัตน์รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ความเป็นไทยยังคงถูกผลิตซ้ำและยังสามารถดำรงอยู่ในสังคมต่อไป

Title Alternate Thainess in The Mask Line Thai program