ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคประเทศไทย 4.0:กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคประเทศไทย 4.0:กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsธีรภัทร์ มาศขาว
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
KeywordsKTB corporate Online, การเบืกจ่ายเงินจากคลัง, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคประเทศไทย 4.0
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และระดับความคิดเห็นและ/หรือระดับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยเฉพาะด้านบุคคล ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการทำงานในระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลังในจังหวัดยโสธร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลังในจังหวัดยโสธร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และประสิทธิภาพการทำงาน ในระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลังในจังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลังในจังหวัดยโสธร จำนวน 176 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลังในจังหวัดยโสธรมากที่สุด โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านบุคคล ส่วนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความคุ้มค่า ด้านความรวดเร็ว และด้าน
ความถูกต้อง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระบบ KTB Corporate Online สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานในระบบ KTB Corporate Online ได้ร้อยละ 71.60 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001, 0.05, และ 0.05 ตามลำดับ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์นั้น พบเพียงปัจจัยด้านระดับการศึกษาเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานในระบบ KTB Corporate Online ของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลังในจังหวัดยโสธรที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Title Alternate Factors affecting the efficiency of electronic system implementation in Thailand 4.0 ERA: a case study of KTB corporate online