การศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Titleการศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsวันรัฐ จัตุชัย
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ว436 2563
Keywordsคุณภาพชีวิตการทำงาน, ปัจจัยภายในองค์กร, พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยภายในองค์กรของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จํานวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า
1) พนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.89, SD=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายขององค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาเป็นด้านภาวะผู้นําขององค์กร ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา และด้านบรรยากาศขององค์กร ตามลําดับ
2) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.63, SD=0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง
3) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยภายในองค์กรมีผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเรียงลําดับระดับอิทธิพลจากมากไปน้อยได้ดังนี้บรรยากาศขององค์กร (β=0.403, P<0.001) ภาวะผู้นําขององค์กร (β=0.275, P<0.001) และการฝึกอบรมและการพัฒนา (β=0.198, P<0.001) ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน ได้แก่ นโยบายขององค์กร (β=0.093, P>0.05)

Title Alternate A study of internal factors affecting the quality of work life of the collateral valuation department staff at the bank of Ayudhya public company limited