การเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Titleการเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsศิวพร สุกสี
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ศ542 2563
Keywordsการจัดการขยะติดเชื้อ, การจัดเส้นทางยานพาหนะ, การเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล, การเลือกสถานที่ตั้ง, ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล, ขยะทางการแพทย์ -- การจัดการ, เตาเผาขยะติดเชื้อ
Abstract

งานวิจัยนี้เสนอวิธีการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะของการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิธีฮิวริสติกส์ที่พัฒนาขึ้น เรียกว่า Greedy Randomized Adaptive Large Neighborhood Search Procedure (GRALNSP) ซึ่งประยุกต์ใช้หลักการของวิธีเมตาฮิวริสติก Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) และวิธี Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS)ในส่วนของการปรับปรุงคําตอบ โดยผลลัพธ์จากวิธี GRALNSP จะถูกเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากวิธีการแม่นตรงที่ประมวลผลด้วยโปรแกรม A Mathematical Programming Language (AMPL) ผลการทดลองในกลุ่มปัญหาขนาดเล็กพบว่าทั้งสองวิธีให้ค่าคําตอบไม่แตกต่างกันซึ่งให้ค่าคําตอบที่เป็น Global optimal แต่วิธี GRALNSP ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่า เมื่อขนาดของปัญหาใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น AMPL ไม่สามารถหาคําตอบที่ดีที่สุดได้ภายใต้ระยะเวลาการหาคําตอบที่กําหนด ส่วน GRALNSP สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและใช้เวลาในการประมวลผลเร็วกว่า สําหรับการแก้ปัญหากรณีศึกษาด้วย GRALNSP พบว่ามีตําแหน่งที่สามารถเปิดเตาเผาขยะติดเชื้อที่เหมาะสมจํานวน 2 แห่งคือ ตําแหน่งในเขตพื้นที่อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญและตําแหน่งในเขตพื้นที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้งสองแห่งเลือกใช้เตาเผาขยะติดเชื้อขนาด 600 กิโลกรัม/ชั่วโมง มีระยะทางในการเก็บขยะติดเชื้อโดยรวม 24,055.24 และ 38,401.48 กิโลเมตรต่อเดือน ตามลําดับ และมีต้นทุนโดยรวมที่ต่ำที่สุด 6,268,970.41 บาทต่อเดือน

Title Alternate Location selection of incinerators and vehicle routing for infectious waste collection of hospitals in Northeast of Thailand