คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title Type [ Year(Asc)]
2563
ภานุวัตร พรวาปี. (2563). การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Panuwat_Ponwapee.pdf (8.72 MB)
ภานุวัตร พรวาปี. (2563). การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Panuwat_Ponwapee.pdf (8.72 MB)
PDF icon Suwannee_Lomklang.pdf (6.15 MB)
Phonesavanh Xayaboupha. (2563). การศึกษาแหล่งไขมันที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาหมอไทย . คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phonesavani_Xayaboupha.pdf (2.11 MB)
PDF icon Tiwagorn_Kansa.pdf (2.46 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot.pdf (1.14 MB)
PDF icon Nidjawan_Chuenmaitree.pdf (6.46 MB)
PDF icon Banthita_PoosabmeePonatong.pdf (5.71 MB)
PDF icon Siwaporn_Suksee.pdf (2.16 MB)
PDF icon Laddawan_Ponhong.pdf (3.67 MB)
PDF icon Napacharin_Sook-oun.pdf (33.05 MB)
PDF icon Raywuth_Thongsing.pdf (2.45 MB)
หทัยชนก ศรีสุธรรม. (2563). ความเป็นไทยในรายการ The mask line Thai. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Hathaichanok_Srisutham.pdf (6.62 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้. (2563). คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้. (2563). คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
กัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนา. (2563). ทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kanyanat_Jungpattana.pdf (696.66 KB)
PDF icon Ratchadaphorn_Armatmontree.pdf (3.25 MB)
PDF icon Thanyarat_Chummuewai.pdf (5.1 MB)
PDF icon Vilakone_Xayasene.pdf (2.41 MB)
PDF icon Tinnakorn_Suttiprom.pdf (6.43 MB)
PDF icon Payuda_Ingkasomphob.pdf (948.81 KB)
PDF icon Thongsuang_Sritanyarat.pdf (38.43 MB)
PDF icon Teerapat_Maskhow.pdf (2.02 MB)
PDF icon Kaewta_Deeyingsirikul.pdf (7.61 MB)
PDF icon Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)

Pages