คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2563
ภานุวัตร พรวาปี.  2563.  การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Panuwat_Ponwapee.pdf (8.72 MB)
ภานุวัตร พรวาปี.  2563.  การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Panuwat_Ponwapee.pdf (8.72 MB)
สุวรรณี โลมกลาง.  2563.  การศึกษาแบบจำลองความคิดจากการวาดภาพ เรื่องระบบสุริยะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Suwannee_Lomklang.pdf (6.15 MB)
Phonesavanh Xayaboupha.  2563.  การศึกษาแหล่งไขมันที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาหมอไทย . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Phonesavani_Xayaboupha.pdf (2.11 MB)
ทิวากร แก่นษา.  2563.  การอธิบายแบบ ข้อสรุป-หลักฐาน-เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Tiwagorn_Kansa.pdf (2.46 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. PDF icon Siriwat_Radaboot.pdf (1.14 MB)
นิจวรรณ ชื่นไมตรี.  2563.  การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่สองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากยาสูตรแรก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกPDF icon Nidjawan_Chuenmaitree.pdf (6.46 MB)
บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มีโปณะทอง.  2563.  การเลือกสถานที่ตั้งตลาดกลางและจัดเส้นทางการขนส่งปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PDF icon Banthita_PoosabmeePonatong.pdf (5.71 MB)
ศิวพร สุกสี.  2563.  การเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Siwaporn_Suksee.pdf (2.16 MB)
ลัดดาวรรณ พลหงษ์.  2563.  การใช้ประโยชน์ของเสีย : กรณีศึกษา โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในจังหวัดมุกดาหาร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Laddawan_Ponhong.pdf (3.67 MB)
นภาจริน สุขอ้วน.  2563.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ค Group มนุษย์เงินเดือน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Napacharin_Sook-oun.pdf (33.05 MB)
เรวุฒิ ทองสิงห์.  2563.  ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำสาขา : กรณีศึกษา เขื่อนหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษาPDF icon Raywuth_Thongsing.pdf (2.45 MB)
หทัยชนก ศรีสุธรรม.  2563.  ความเป็นไทยในรายการ The mask line Thai. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Hathaichanok_Srisutham.pdf (6.62 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2563.  คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2563.  คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. PDF icon Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
กัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนา.  2563.  ทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Kanyanat_Jungpattana.pdf (696.66 KB)
รัชฎาพร อามาตมุลตรี.  2563.  นวัตกรรมการเรียนรู้การสื่อสารการท่องเที่ยวจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิค CIRC ผ่านสื่อประสมออนไลน์เป็นภาษาจีนในยุควิถีปกติใหม่. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Ratchadaphorn_Armatmontree.pdf (3.25 MB)
ธัญญารัตน์ ชุ่มหมื่นไวย์.  2563.  ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมต่อสารพฤกษเคมีของใบมะละกอ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Thanyarat_Chummuewai.pdf (5.1 MB)
Vilakone Xayasene.  2563.  ประสิทธิภาพการใช้กากมะพร้าวหมักในอาหารสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (De Man,1879)) ในบ่อซีเมนต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Vilakone_Xayasene.pdf (2.41 MB)
ทินกร สุทธิพรม.  2563.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซื้อผ้าย้อมครามเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบ้านบก ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Tinnakorn_Suttiprom.pdf (6.43 MB)
ปยุดา อิงคสมภพ.  2563.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารออมสิน สาขากันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Payuda_Ingkasomphob.pdf (948.81 KB)
ธงสรวง ศรีธัญรัตน์.  2563.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคเนย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thongsuang_Sritanyarat.pdf (38.43 MB)
ธีรภัทร์ มาศขาว.  2563.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคประเทศไทย 4.0:กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Teerapat_Maskhow.pdf (2.02 MB)
แก้วตา ดียิ่งศิริกุล.  2563.  ผลของลักษณะฟองอากาศต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Kaewta_Deeyingsirikul.pdf (7.61 MB)
ธนสิทธิ์ สนั่นเมือง.  2563.  ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)

Pages