การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงอเนกประสงค์ในอุตสาหกรรมสุขภาพ

Titleการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงอเนกประสงค์ในอุตสาหกรรมสุขภาพ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsกิตติพงษ์ แสงบุดดี
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsอุตสาหกรรมสุขภาพ, อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียง, เทคนิคการแปลงหน้าที่คุณภาพ
Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบอุปกรณ์ ขนถ่ายลำเลียงอเนกประสงค์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (Quality Function Deploymentเพื่อในการออกแบบอุปกรณ์การยกขึ้นลงในแนวตั้ง ให้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้งาน การดำเนินงานวิจัยนี้เริ่มต้นจาก การศึกษาข้อมูลของผู้ใช้งาน คือ เจ้าหน้าที่ในธนาคารคลังกลางเลือดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่นแผนกงานเตรียมส่วนประกอบของเลือด ในกระบวนการปั่นเลือด การออกแบบอุปกรณ์การยกขึ้นลงในแนวตั้ง ให้มีรูปร่างและลักษณะการใช้งานที่เที่ยงตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการดำเนินงานวิจัย จากนั้นจึงทำการศึกษาเสียงความต้องการของผู้ใช้งาน (Voice of the Customer: VOC) และทำการออกแบบสอบถามเพื่อหาคะแนน ความสำคัญในแต่ละความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานและคะแนนความสำคัญจะนำไป เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค QFD การวิเคราะห์เทคนิค
แยกออกเป็น 2 เมตริกซ์คือ (1) เมตริกซ์การวางแผนระบบการปั่นเลือด ด้วยการแปลงความ ต้องการของผู้มีส่วนผู้ใช้งาน ให้เป็นความต้องการด้านทางเทคนิค (2) เมตริกซ์เพื่อการออกแบบ ให้เป็นความต้องการทางด้านเทคนิค หลังจากนั้นจึงนำเป้าหมาย ด้านทางเทคนิค ไปออกแบบอุปกรณ์การยกขึ้นลงในแนวตั้ง ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน จากผลงานวิจัยพบว่าเป้าหมายด้านทางเทคนิค ที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ อุปกรณ์ควบคุสมีคุณภาพและมาตรฐาน 18.54 ล้อมีความแข็งแรงไม่ลื่น 18 วัสดุโครงสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 16.05 ระบบมีความยืดหยุ่น 12.64 และความคงทนของชิ้นส่วน 11.07

Title Alternate Design and development of mulity propose handling equipment in health industry