คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
จุฑารัตน์ จำปาสา.  2549.  ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลวารินชำราบ. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Jutharat_Jum.pdf (6.56 MB)
ชัยยุทธ ธรรมประชา.  2560.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้าน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Chaiyuth_Tampracha.pdf (6.73 MB)
เยาวภา วรครุธ.  2558.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ตามแนวคิดของไวกอทสกีร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ในการแก่โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Yaowapa_Vorakut.pdf (8.16 MB)
สุรชัย ดอกแก้ว.  2560.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Surachai_Dokkaew.pdf (3.5 MB)
นุชจิรา แดงวันสี.  2559.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตารางธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Nuchjira_Dengwansri.pdf (45.2 MB)
กาญจนา วงศ์ไชยา.  2559.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลล์กัลวานิกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon KanjanaWingchaiya.pdf (1.89 MB)
อุบลวรรณ ไท้ทอง.  2554.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เรื่องไฟฟ้าเคมี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วท.ม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)PDF icon Ubonwan_Tha.pdf (7.8 MB)
วิสาขะ เยือกเย็น.  2561.  ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้าเคมี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Wisakha_Yueakyen.pdf (1.47 MB)
จำลอง อบอุ่น.  2559.  ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและเจตคติ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Jamlong_Ob-oon.pdf (43.82 MB)
ณัชฌ์ธนัญพร ศิริสุวรรณ.  2560.  ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านยาจากข้อตกลงทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: เขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ มุกดาหารและนครพนม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Nattananporn_Sirisuwan.pdf (39.97 MB)
เมรินทร์ คำโฮม.  2555.  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในท้องถิ่น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Merin_Khamhom.pdf (4.37 MB)
สมฤทัย น้อยแก้ว.  2560.  ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Somrutai_Noikaew.pdf (49.05 MB)
เมธี วงศ์เสนา.  2556.  ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Metee_Won.pdf (4.34 MB)
จักกาย ลวรัตนากร.  2560.  ผลกระทบของขนาดและตำแหน่งเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีผลต่อระยะเวลาคืนทุนเมื่อคำนึงถึงค่าปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Jakkai_Lawarattanakorn.pdf (5.28 MB)
นุชนภา ศรีธัญรัตน์.  2549.  ผลกระทบของการแยกสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Nuchnapa_Sri.pdf (4.55 MB)
นนธวัช ก้อนแพง.  2558.  ผลกระทบของการเลี้ยงปลานิลในกระชังต่อคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Nontawat_Konphang.pdf (1.05 MB)
สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์.  2564.  ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Suphannachat_Nusawat.pdf (2 MB)
จตุพร สลักคำ.  2551.  ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และเครือข่ายสถานบริการ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิขาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Jatuporn_Salukkum.pdf (69.14 MB)
ศุภชัย ยาณะเรือง.  2559.  ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Supachai_Yanarueng.pdf (31.74 MB)
สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ.  2560.  ปัญหาการบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ : บทสะท้อนจากมุมมองของผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Sompradthana_Wikraijertjaroen.pdf (1.11 MB)
ทรรศิกานต์ โชติกเสถียร.  2561.  ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PDF icon Tadsikarn_Jotikasthira.pdf (1.85 MB)
ลำไพ พรมชัย.  2561.  ปัจจัยแรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Lampai_Promchai.pdf (5.18 MB)
ภัทราวรรณ ศรีพราย.  2556.  ปัจจัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคสังคมไทย : กรณีศึกษา Facebook. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Patthawan_Sripray.pdf (114.68 MB)
ชยาภรณ์ อึ้งสวัสดิ์.  2559.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารปลานิลของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี : วิธีวิจัยแบบผสมผสาน. บริหารศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Chayaporn_Uengsawat.pdf (2.11 MB)
ถิรประภา ศรีละวรรณ.  2562.  ปัจจัยสู่ความสำเร็จตามกรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลภาพ (balanced scorecard) : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจPDF icon Thiraprapha_Srilawan.pdf (70.35 MB)

Pages