คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Panida_Sai.pdf (6.45 MB)
PDF icon Niyada_Kha.pdf (6.76 MB)
PDF icon Yaowaluk_Wech.pdf (2.35 MB)
PDF icon Jutharat_Jum.pdf (6.56 MB)
PDF icon Chaiyuth_Tampracha.pdf (6.73 MB)
เยาวภา วรครุธ. (2558). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ตามแนวคิดของไวกอทสกีร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ในการแก่โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Yaowapa_Vorakut.pdf (8.16 MB)
PDF icon Surachai_Dokkaew.pdf (3.5 MB)
PDF icon Nuchjira_Dengwansri.pdf (45.2 MB)
PDF icon KanjanaWingchaiya.pdf (1.89 MB)
PDF icon Ubonwan_Tha.pdf (7.8 MB)
PDF icon Wisakha_Yueakyen.pdf (1.47 MB)
PDF icon Jamlong_Ob-oon.pdf (43.82 MB)
PDF icon Nattananporn_Sirisuwan.pdf (39.97 MB)
PDF icon Kitipong_Satiensaovapak.pdf (42.51 MB)
เมรินทร์ คำโฮม. (2555). ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในท้องถิ่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Merin_Khamhom.pdf (4.37 MB)
PDF icon Somrutai_Noikaew.pdf (49.05 MB)
PDF icon Metee_Won.pdf (4.34 MB)
PDF icon Jakkai_Lawarattanakorn.pdf (5.28 MB)
นุชนภา ศรีธัญรัตน์. (2549). ผลกระทบของการแยกสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nuchnapa_Sri.pdf (4.55 MB)
PDF icon Nontawat_Konphang.pdf (1.05 MB)
สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์. (2564). ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suphannachat_Nusawat.pdf (2 MB)
PDF icon Jatuporn_Salukkum.pdf (69.14 MB)
ศุภชัย ยาณะเรือง. (2559). ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supachai_Yanarueng.pdf (31.74 MB)
PDF icon Sompradthana_Wikraijertjaroen.pdf (1.11 MB)
PDF icon Tadsikarn_Jotikasthira.pdf (1.85 MB)

Pages