ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลล์กัลวานิกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Titleผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลล์กัลวานิกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsกาญจนา วงศ์ไชยา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ก426 2559
Keywordsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความก้าวหน้าทางการเรียนและความก้าวหน้าของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาคะแนนการทำนาย อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ของนักเรียนระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-อธิบาย-อธิบาย-อภิปราย เรื่องเซลล์กัลวานิก แบบแผนวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเซลล์กัลวานิกแบบทำนาย-อธิบาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประเมินความสามารถในการทำนาย สังเกต อธิบาย และอภิปราย สถิติที่ใช้ในการวัดข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวไม่อิสระต่อกัน การหาสหพันธ์แบบเพียร์สัน และความก้าวหน้าทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความก้าวหน้าของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และทางการเรียนทั้งชั้นเรียนระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทำนาย-สังเกต-อธิบาย-อภิปราย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีคะแนนในการทำนายสูงสุดและต่ำสุดในทักษะการอภิปราย

Title Alternate Effects of predict-explain-observe- explain-discuss of galvanic cell to improve science process skills for grade 12 students