ผลการใช้แผงยาตัวอย่างในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลวารินชำราบ

Titleผลการใช้แผงยาตัวอย่างในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลวารินชำราบ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอุมาพร จันดี
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA อ241
Keywordsผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวาน, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ--การใช้ยา, เบาหวาน, เบาหวาน--การใช้ยา, เบาหวานในผู้สูงอายุ, แผงยาตัวอย่าง
Abstract

ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาจากการรักษาด้วยยาที่สำคัญของผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานเปรียบเทียบผลของการใช้แผงยาตัวอย่างต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผลการรักษา โดยทำการศึกษาในรูปแบบการกึ่งทดลองในผู้ป่วยนอกสูงอายุโรคเบาหวานในโรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 42 คน ระหว่างเดือนมีนาคม 2549 ถึงพฤษภาคม 2550 ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด ได้รับคำปรึกษาและแผงยาตัวอย่าง หลังจากนั้นติดตามสัมภาษณ์ผู้ป่วยอีก 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 เดือน
ผลการศึกษาพบ ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 42 คน มีอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 3:1 อายุเฉลี่ย 75.3 ?5.4 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา และอ่านหนังสือไม่ออก (ร้อยละ 40.48) ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 12.6?6.5 ปี ระดับน้ำตาลในเลือดในการสัมภาษณ์ครั้งแรกเฉลี่ย 139?31.7 mg/dL ได้รับยาเฉลี่ย 7?2 รายการ ปัญหาจากการรักษาด้วยยาในการติดตามผู้ป่วย 3 ครั้ง มีจำนวนลดลง จากเฉลี่ย 3.8? 1.0 ปัญหาต่อราย เป็นเฉลี่ย 1.4?1.2 ปัญหาต่อราย ปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 41.8 ของจำนวนปัญหาทั้งหมด) รองลงมาเป็นปัญหาความปลอดภัย (ร้อยละ 36.1) จำนวนปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยหลังได้รับคำปรึกษาและแผงยาตัวอย่าง จากการติดตามทั้ง 3 ครั้ง ลดลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) รูปแบบของความไม่รวมมือในการใช้ยาที่พบมากที่สุด คือ การใช้ยาน้อยกว่าที่แพทย์สั่ง (ร้อยละ 72.7) สาเหตุส่วนใหญ่ของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาเกิดโดยไม่ตั้งใจ (ร้อยละ 57.6) โดยเฉพาะการลืมใช้ยา ผู้ป่วยทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของผู้วิจัยและแผงยาตัวอย่าง ผลการรักษาพิจารณาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย พบว่ามีแนวโน้มลดลง แต่ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ในการติดตามทั้ง 3 ครั้ง

Title Alternate Impact of self-medicated sample card for elderly diabetic outpatients at Warinchamrab hospital