ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

Titleผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsวิไลวรรณ สูญราช
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว735ผ 2559
Keywordsการจัดการเรียนรู้, การสอนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน, ความคิดรวบยอด, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, ทฤษฎีสรรคนิยม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจำนวนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับแบบปกติ และศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติต่อความรู้สึกเชิงจำนวน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 ห้องเรียน จากประชากร 10 ห้องเรียนด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม และใช้การสุ่มอย่างง่ายเพื่อสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับกลุ่มทดลอง และจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ 2) แบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจำนวน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
ผลการวิจัย พบว่า ความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ส่งผลต่อความรู้สึกเชิงจำนวนในด้านการแสดงแทนที่หลากหลายและการนับและการคำนวณอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบปกติส่งผลต่อความรู้สึกเชิงจำนวนในด้านมโนทัศน์เกี่ยวกับจำนวนอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Effect of learning management based on constructivist theory to students' number sense in introduction to real number