ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลวารินชำราบ

Titleผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลวารินชำราบ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsจุฑารัตน์ จำปาสา
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC จ631ผ
Keywordsการบริบาลทางเภสัชกรรม, เบาหวาน, เบาหวาน--การรักษาด้วยยา, เภสัชกรรมของโรงพยาบาล, โรงพยาบาลวารินชำราบ--ผู้ป่วย
Abstract

การวิจัยเชิงพรรณาแบบศึกษาไปข้างหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยทำการเก็บตัวอย่างในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าพักในหอผู้ป้วย โรงพยาบาลวารินชำราบ ผลการประเมินความรู้เรื่องโรคเบาหวาน พบว่าภายหลังการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรเพิ่มขึ้น (p=0.001) ในส่วนความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนซึ่งเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานมีโรคแทรกซ้อนแต่ละชนิด พบว่าผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนในระบบหัวใจและหลอดเลือดและผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ มีคะแนนความรู้ภายหลังการได้รับคำแนะนำสูงขึ้นอย่่งมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับผู้ที่มีไตบกพร่องมีคะแนนความรู้ก่อนและหลังให้คำปรึกษาไม่แตกต่่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Title Alternate Effect of pharmaceutical care in diabetic patient in in-patient at Warinchumrab hospital
Fulltext: