คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 7 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การพัฒนาชุมชน  [Clear All Filters]
2554
ขวัญดิน สิงห์คำ.  2554.  การบูรณาการการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกเพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ Khwaundin_Sin.pdf (32.62 MB)
สมทรง บรรจงธิติทานต์.  2554.  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์กรชุมชน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ Somsong_Ban.pdf (43.61 MB)
2553
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2553.  กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Orathai_Lie.pdf (88.37 MB)
2551
ปริญญา สิงห์เรือง.  2551.  ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาบ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
ปรีชา มีราช.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Preecha_Meerat.pdf (8.21 MB)