คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อรัญญา พิมพ์มงคล  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
จุฑามาส จิตต์เจริญ, อรัญญา พิมพ์มงคล, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, สหชัย แก่นอากาศ, ประจักษ์ จันทร์ตรี.  2547.  การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูงจากซิลิกาที่ผลิตจากแกลบโดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ. PDF icon Juthamas_Jitjareon.pdf (7.91 MB)
อรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร.  2544.  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม. PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (3.5 MB)
อรัญญา พิมพ์มงคล.  2546.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium coronarium J. Koenig). PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (650.75 KB)
อภิชัย ศิวประภากร, วาริณี พลสาร, อรัญญา พิมพ์มงคล.  2550.  ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. PDF icon Apichai_Siwaprapakorn.pdf (1.18 MB)