คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อรัญญา พิมพ์มงคล  [Clear All Filters]
2546
อรัญญา พิมพ์มงคล. (2546). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium coronarium J. Koenig). อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (650.75 KB)