Loading

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน : พระพุทธรูป 50 องค์

ในพื้นที่ภาคอีสานของไทยมีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อตัวเป็นวัฒนธรรมไท-ลาวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นครอบครองพื้นที่ในอีสา

อ่านต่อ...

ศิลปินมรดกอีสาน

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ...

โรงเรียนอำนาจเจริญ ทัศนศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด และทีมงานฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท

อ่านต่อ...

เทคนิคและวิธีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการชี้แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร

อ่านต่อ...

สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลและชี้แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลภูมิปัญญา วัดพิพิธภ

อ่านต่อ...

นิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการออนไลน์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างงานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ และบุคลากรหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเ

อ่านต่อ...