Loading
พระพุทธรูป-ภาคอีสาน

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน : พระพุทธรูป 50 องค์

ในพื้นที่ภาคอีสานของไทยมีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อตัวเป็นวัฒนธรรมไท-ลาวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นครอบครองพื้นที่ในอีสาน ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ถูกสะท้อนและแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 

"ฐานข้อมูลพระไตรรัตน์ในภาคอีสาน : พระพุทธรูป 50 องค์" ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูป 50 องค์ในภาคอีสานไว้ โดยแบ่งหมวดหมู่เป็น พระพุทธรูปในภาคอีสานตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง มีรายละเอียดของพุทธศิลป์ ประวัติการสร้าง คติความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดย สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พระพุทธรูป-ภาคอีสาน