Loading
วรรณกรรมท้องถิ่น-ใบลาน-ภาคอีสาน-พุทธศาสนา

พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 50 เรื่อง

"พระไตรรัตน์ในภาคอีสาน: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 50 เรื่อง" การรวบรวมวรรณคดีอีสานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จำนวน 50 เรื่อง  โดย สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรรณกรรมทั้งหมดได้จากการปริวรรตจากตัวอักษรธรรม และไทน้อยหรือลาวที่ได้บันทึกไว้ในใบลาน การเรียบเรียงเรื่องราวยังคงใช้สำนวนอีสานที่มีแบบฉบับของตน เพื่อคงอรรถรสในการอ่านแบบสำนวนอีสาน รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์ภาษาและคำสอนให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย

วรรณกรรมที่นำเสนอแบ่งเป็น  1) วรรณกรรมที่มีเค้าโครงมาจากชาดกในพระพุทธศาสนา และมีการแต่งโดยมีการเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาทำนองอีสาน และมีการแทรกนำเอาวิถีชีวิตสอดแทรกเข้าเพื่อให้เกิดอรรถรสของคนท้องถิ่น เช่น พระเวสสันดรชาดก จันทกุมาร พระมโหสถ 2) วรรณกรรมที่นำเค้าเรื่องมาจากเรื่องเล่า นิทานอีสาน แต่มีการนำธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธศาสนาผสมผสาน เพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงศรัทธา มีการนำไปเทศนาสั่งสอนชาวบ้าน มีการนำคำสอนในศาสนาไปแทรกในเค้าโครงเรื่องเล่าหรือนิทานในวรรณกรรมเดิม เช่น นางแตงอ่อน ขูลูนางอั้ว สินไซ เป็นต้น

วรรณกรรมท้องถิ่น-ใบลาน-ภาคอีสาน-พุทธศาสนา