Loading
ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม-พุทธศาสนา-ภาคอีสาน

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ ถ่ายบันทึกข้อมูลหลายจังหวัดในภาคอีสาน และได้คัดสรรแนะนำสถานที่ ที่มีความน่าสนใจในการเยี่ยมชม เรียนรู้ และน่าศึกษา ทั้งในเรื่องของสิมอีสาน พระธาตุอีสาน พระพุทธรูปอีสาน ฮูปแต้มอีสาน และองค์ประกอบของการตกแต่งงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมทั้งประวัติเรื่องราวความเป็นมา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลได้แบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้า ได้แก่ วัดในภาคอีสาน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม จัดทำโดย สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม-พุทธศาสนา-ภาคอีสาน