Loading
ฮีต12คอง14-จารีตประเพณี-ภาคอีสาน

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นจารีตประเพณีที่คนอีสานปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน จนเกิดเป็นขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน พุทธศาสนา ความเชื่อ เข้าด้วยกัน

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ "ฐานข้อมูลฮีตสิบสอง คองสิบสี่" ขึ้น นำเสนอมูลเหตุความเป็นมาของประเพณีและพิธีกรรมของฮีตต่าง ๆ ทั้ง 12 เดือน พร้อมวีดีทัศน์ประกอบ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคองสิบสี่หรือบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกัน เช่นคองสำหรับการปฏิบัติตนในครอบครัว สังคม คองสำหรับการปกครอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม

ฮีต12คอง14-จารีตประเพณี-ภาคอีสาน