Loading
ศิลปินอีสาน-ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปินมรดกอีสาน

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านขึ้น จัดทำเป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ชื่อว่า "ฐานข้อมูลมรดกอีสาน" โดยนำเสนอองค์ความรู้ ประวัติ ผลงานของศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เผยแพร่ไปยังศิลปินรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจใช้เป็นแบบอย่างและแนวทางการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลศิลปินตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน 

ศิลปินอีสาน-ศิลปวัฒนธรรม