Loading
นาคสถาน-พญานาค-ภาคอีสาน-อุบลราชธานี

นาคสถานในภาคอีสานของไทย

การรวบรวมข้อมูลนาคสถานหรือที่อยู่ของพญานาคในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องพญานาคราช ว่าด้วยเรื่องการผสานความเชื่อเรื่องพญานาคในนาคสถาน และผลดี ผลเสียที่เกิดจากปรากฎการณ์พญานาคในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงานจากการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

นาคสถาน-พญานาค-ภาคอีสาน-อุบลราชธานี
Download Fulltext