Loading

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ubon Repository ด้วย Google AppSheet

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ทดลองจัดทำแอปพลิเคชันสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้ Appsheet ของ Goog

อ่านต่อ...

วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำ วารสารความหลายหลายทางวัฒนธรรม หรือ Journal of Cultural Diversity ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพ

อ่านต่อ...

The Isaan Record

เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งเรื่องราวของประเทศไทย

อ่านต่อ...

ศิลปินพื้นบ้านและลายผ้าอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมขึ้น ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลศ

อ่านต่อ...

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (Mekong Chi Mun Art and Culture Journal) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดทำโดย ศูนย์การเร

อ่านต่อ...

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน มติที่ประชุมของคณะทำงาน

อ่านต่อ...

เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

เริ่มแล้วกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวม เรียบเรียงและพัฒนาข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อให้บริการแ

อ่านต่อ...