Loading
ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี สินค้า GI หนึ่งเดียวของอุบลฯ

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีที่ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานีมีรสชาติและมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่น ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของโรงสีและพ่อค้าข้าวทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น

อ่านต่อ…