Loading
บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ แห่กัณฑ์หลอน

แห่กัณฑ์หลอน บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ บุญเดือนสี่ตามฮีตสิบสองของอีสาน

ป่ะ…ไปแห่กัณฑ์หลอน เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ..นำกัน
บุญผะเหวด บุญมหาชาติ หรือบุญเดือนสี่ บุญใหญ่ประจำปีในท้องถิ่นอีสานตามประเพณีฮีตสิบสองที่สืบทอดกันมานาน
ความสำคัญ ความเป็นมา และระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ติดตามอ่านได้ที่ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=6024
บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ แห่กัณฑ์หลอน