Loading
ผ้าและสิ่งทออีสาน

ผ้าและสิ่งทออีสาน

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ผ้าและสิ่งทอ เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอของภาคอีสานที่นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอชั้นดีของประเทศไทยจากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพชน สร้างสรรค์เป็นผ้าทอที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งผ้าไหมและฝ้ายมัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าจก กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ

ฐานข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์การออกแบบผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เนื้อหาภายในฐานข้อมูลประกอบด้วย ความเป็นมา ประเภทของผ้าทอ ลวดลายผ้าทอ วัสดุทอผ้าเส้นใยธรรมชาติ วิธีการย้อมผ้า สีย้อมผ้า อุปกรณ์การทอผ้า และกลุ่มทอผ้าหรือผู้ประกอบการทอผ้าในจังหวัดอุดรธานี สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้สารสนเทศได้ที่ https://ftcdc.udru.ac.th/dbknowledge/

ผ้าและสิ่งทออีสาน