Loading
เครื่องยาสมุนไพรอีสานใต้

สมุนไพรเครื่องยา ภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้านอีสานใต้

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวลและคณะ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านในท้องถิ่นอีสานใต้ พบว่า ในตำรับยาของหมอพื้นบ้านมีการนำพืชมาใช้ในการรักษาโรคจำนวนมาก จึงได้รวบรวบข้อมูลพืชในตำรับยาเหล่านั้นไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าส่วนใดของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการรักษาโรคตามภูมิปัญญาพื้นบ้านบ้างประกอบกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพรขึ้นเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดแสดงตัวอย่างจริงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในฐานข้อมูลนี้ มีข้อมูลเครื่องยาที่ใช้ในตำรับยาไทยกว่า 200 ชนิด ข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิดประกอบด้วย ชื่อยา ลักษณะภายนอก ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี สรรพคุณ รูปแบบ องค์ประกอบทางเคมี การศึกษาทางคลินิค การศึกษาพิษวิทยา การทดสอบความเป็นพิษ พร้อมภาพประกอบ และบทความวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องยา

ในการสืบค้นข้อมูล สามารถเข้าไปเลือกดูข้อมูลได้ตามชื่อสมุนไพรที่เรียงตามลำดับตัวอักษร หรือใส่คำสำคัญในช่องการสืบค้นข้อมูล การค้นหาขั้นสูง สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อเครื่องยา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่อวิทยาศาสตร์ และสรรพคุณ

เรียนรู้เครื่องยาสมุนไพรได้ที่ http://www.thaicrudedrug.com/

เครื่องยาสมุนไพรอีสานใต้