Loading
ประชุมหอประวัติ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะทำงานโครงการหอประวัติ ม.อุบลฯ

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการ โดยการนำของนางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ได้จัดการประชุมโครงการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น ณ ห้องบัวหลวง อาคารสารสนเทศ โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและนำเสนอประวัติและเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน ในการดำเนินงานนั้นสำนักวิทยบริการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถหลากหลายด้านมาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และเป็นคณะทำงาน  อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส ลอศิริกุล อดีตผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในยุคเริ่มต้นการก่อตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ชัยวณิชยา ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ อาจารย์วรรณภา ชำนาญกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย อาจารย์อนุพงษ์ รัฐรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กรกิฎ เหล่าสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่ง นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ในการประชุมคณะทำงานนั้นทำให้คณะทำงานมองเห็นภาพและแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนำเสนอ เนื้อหาหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ ทั้งนี้งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานและเลขานุการ จะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้หอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2562 นี้

ประชุมหอประวัติ ครั้งที่ 1/2562ประชุมหอประวัติ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมหอประวัติ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมหอประวัติ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมหอประวัติ ครั้งที่ 1/2562

ภาพถ่ายโดย : ปริญญา บุญศรัทธา, อุษา ผูกพันธ์