Loading

มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการ โดย งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ร่วมกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานบริหารทั่วไป และบุคลากร จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากร

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้นนางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของกองกลาง นางสาวมัณฑนา เจือบุญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป แนะนำการบริหารจัดการและการทำลายเอกสาร และนางปริญญา บุญศรัทธา แนะนำการดำเนินงานของงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานได้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ถ่ายภาพโดย ธวัชชัย พันธ์จำปา