คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การสอนวิชาเคมี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พชรวรรณ มีหนองหว้า.  2556.  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การแสดงกึ่งจุลภาคในการทำนาย การสังเกต การอธิบาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Pacharawan_Meenongwha.pdf (98.26 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ประกิจ วรเลิศ.  2561.  การศึกษามโนมติวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่อง อัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Prakid_Woralert.pdf (7.23 MB)
มาลัย นามวงษ์.  2561.  การสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้ายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เซลล์กัลวานิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Malai_Namwong.pdf (6.06 MB)