การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การแสดงกึ่งจุลภาคในการทำนาย การสังเกต การอธิบาย

Titleการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การแสดงกึ่งจุลภาคในการทำนาย การสังเกต การอธิบาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพชรวรรณ มีหนองหว้า
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD พ179 2556
Keywordsการสอนวิชาเคมี, การสอนวิทยาศาสตร์, ก๊าช -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ของเหลว -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ของแข็ง -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส โดยใช้การแสดงกึ่งจุลภาคในการทำนาย-การสังเกต-การอธิบาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 50 คน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเรณูนครวิทยาคม แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ก่อนสอบและหลังสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ สมุดกิจกรรมการทำนาย-การสังเกต-การอธิบาย เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และข้อสอบแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 2 ลำดับขั้น ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 สามารถอธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์และการแสดงกึ่งจุลภาคได้อย่างสมบูรณ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสอนโดยใช้การแสดงกึ่งจุลภาคในการทำนาย-การสังเกต-การอธิบาย สามารถพัฒนาความเข้าใจและมโนมติของนักเรียนเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊วได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Enhancing grade 10 students' learning of solid liquid gas using sub-microscopic representation incorporated with prediction-observation-explanation