การสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้ายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เซลล์กัลวานิก

Titleการสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้ายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เซลล์กัลวานิก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsมาลัย นามวงษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ม492 2561
Keywordsการสร้างชุดการทดลอง, การสอนวิชาเคมี, การสอนวิทยาศาสตร์, เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) สร้างชุดการทดลองเซลล์กัลวานิกอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้าย และ (2) ศึกษาความเข้าใจจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลองเซลล์กัลวานิกอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้าย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาอุด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดความเข้าใจแบบสามลำดับขั้น (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ในการวิจัยนี้ได้มีการสร้างเซลล์กัลวานิกด้วยเส้นด้ายที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า Cu, Ag, Zn, Pb, Sn, Fe, Al และ Mg โดยเส้นด้าย ทำหน้าที่เป็นตัวรองรับปฏิกิริยาระหว่างแต่ละครึ่งเซลล์ และทำหน้าที่เป็นสะพานเกลือสำหรับอิเล็กโทรไลต์ ชุดการทดลองมีวิธีการสร้างที่ง่าย ใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายและมีราคาถูก อีกทั้งยังใช้สารละลาย และสารเคมีปริมาณน้อย โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ให้ผลที่ไม่แตกต่างกับทฤษฎีที่คำนวณจากสมการของเนินสท์ และจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการทดลอง พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็น 19.31 และ 74.48 ตามลาดับ และมีความก้าวหน้าปกติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณากลุ่มความเข้าใจของนักเรียน พบว่า หลังเรียน ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้องและถูกต้องบางส่วน (SU+PU) เพิ่มขึ้นมา 58.62 ส่วน ผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่มีความเข้าใจ (MU+NU) ลดลงไป 71.04 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการทดลองอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” ในทุกด้าน จาก ผลการวิจัยนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่า ชุดการทดลองเซลล์กัลวานิกอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้ายที่สร้างขึ้น สามารถพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Fabrication of simple thread-based galvanic cells for enhancing grade 11 students' understanding of electrochemistry
Fulltext: